Parish Registers (S – Z)

St.Helens (St Helen)
Bap 1713-1787 Mar 1723-1787 Bur 1721-1787            CD107
Bap & Bur 1788-1812 Mar 1788-1837                               CD111
Bap Masr & Bur 1813-1841                                                    Vol184 VOLUME

St Michael’s on Wyre (St Michael)
Bap 1661-1707, Mar 1662-1707 & Bur 1662-1708        CD27
Bap, Mar & Bur 1707-1765                                                    CD143
Bap, Mar & Bur 1766-1837                                                    Vol150   VOLUME

Salford (Sacred Trinity)
Bap, Bur 1616-1837, Mar 1635-1754                                Vol174   VOLUME

Samlesbury (St Lenord the Less)
Bap, Bur, Mar 1623-1844                                                      Vol189  VOLUME

Satterthwaite (All Saints)
Bap 1766-1840                                                                         CD135

Seathwaite (Holy & Undivided Trinity)
Bap 1684-1836 Mar 1737-1836 Bur 1736-1837           CD127

Sefton (St Helen)
Bap 1597-1780 Mar 1600-1783 Bur 1600-1780           CD86

Stalmine (St James)
Bap & Mar 1583-1724, Bur 1583-1725                            CD51

Standish (St Wilfred)
Bap 1560-1656, Mar 1558-1650, Bur 1558-1652         CD46
Bap, Mar, Bur 1653-1732                                                      Vol167   VOLUME

Stretford (St Matthew)
Bap, Mar & Bur 1598-1837                                                   CD169

Tatham (St James the Less)
Bap & Mar 1558-1812 Bur 1558-1811                             CD59
Bap, Mar & Bur 1813-1837                                                  CD78

Tatham Fells (The Good Shepherd)
Mar 1746-1754, Bap & Bur 1745-1837                            CD78

Thornton-in-Lonsdale (St Oswald)
Bap, Mar & Bur 1576-1812                                                 CD67

Tockholes St Stephen
Bap 1725-58, Mar 1746-53, Bur 1754-58                      Vol171   VOLUME

Todmorden (St Mary)
Bap 1670-1780, Mar 1669-1780 & Bur 1666-1780    CD117
Bap, Mar & Bur 1781-1812                                                 CD140
Bap 1813-39, Mar 1813-1837, Bur 1813-37 including Christ Church    CD168

Torver (St Luke)
Mar 1599-1790, Bap & Bur 1599-1792                           CD43
Bap & Bur 1792-1837 Mar 1791-1836                             CD127

Tottington (St Anne)
Bap & Bur 1799-1837                                                             CD116

Tunstall (St John the Baptist)
Bap 1626-1812, Mar 1627-1812 Bur 1625-1812          CD40
Bap, Mar & Bur 1813-1851                                                   CD176

Turton (St Anne)
Bap & Bur 1720-1812                                                             CD82

Ulverston (Holy Trinity)
Bap 1832-7, Mar 1836-7, Bur 1835-7                               CD166

Ulverston (St Mary)
Bap, Mar & Bur 1545-1812                                                   CD M22
Bap, Mar, Bur 1813-1837                                                      CD166

Upholland (St Thomas the Martyr)
Bap 1607-1735, Mar 1600-1735 & Bur 1619-1735       CD23
Bap, Mar, Bur 1736 – 1812                                                    Vol181  VOLUME
Bap, Mar, Bur 1813 – 1841                                                    Vol190  VOLUME

Urswick (St Mary)
Bap, Mar & Bur 1608-1695                                                   CD29
Bap, Mar & Bur 1696-1837                                                   CD132

Walney (St Mary)
Bap, Mar & Bur 1744-1858                                                  Vol185B VOLUME

Walton-le-Dale (St Leonard)
Mar 1609-1812, Bap & Bur 1609-1808                             CD37

Walton-on-the-Hill (St Mary)
Bap & Mar 1586-1662, Bur 1586-1663 5, MR5, CD5
Bap 1664-1743 Mar 1663-1746 Bur 1664-1745            CD91

Warrington (St Elphin)
Bap, Mar & Bur 1591-1653                                                   CD70
Bap, Mar & Bur 1653-1680                                                   CD95
Bap, Mar & Bur 1680-1706                                                   CD125

Warton near Carnforth (St Oswald)
Mar 1569-1813, Bap & Bur 1568-1813                             CD73

West Derby (St Mary)
Bap 1688-1837 Mar 1698-1837                                          CD110

Whalley (St Mary & All Saints)
Mar 1539-1601, Bap & Bur 1538-1601                            CD7
Bap 1605-1653 Mar 1605-1651, Bur 1605-1652          CD74
Bap, Mar, Bur 1653-1753                                                     Vol162   VOLUME
Bap, Mar, Bur 1754-1812                                                     Vol164   VOLUME
Bap, Mar, Bur 1813-1837                                                     Vol171   VOLUME

Whittington (St Michael the Archangel)
Bap & Mar 1538-1764, Bur 1546-1764                            CD3
Bap Mar & Bur 1765-1851                                                    CD176

Wigan (All Saints)
Bap & Bur 1580-1625, Mar 1594-1625                            CD4
Bap Mar & Bur 1626-1675                                                    CD152
Bap Mar & Bur 1676-1710                                                    CD153
Bap Mar & Bur 1711-1740                                                    Vol175   VOLUME
Bap Mar & Bur 1741-1766                                                    Vol179   VOLUME
Bap Mar & Bur 1767 – 1784                                                  CD182
Bap Mar & Bur 1785-1800                                                    CD NC09
Bap Mar & Bur 1801-1812                                                   CD NC10

Winwick (St Oswald)
Bap 1563-1620 Mar & Bur 1600-1620                               CD109
Mar 1621-1657, Bap & Bur 1621-1660                              CD113
Bap, Mar & Bur 1661-1716                                                    CD M06
Bap & Bur 1716-1756 Mar 1716-1754                               CD M07
Mar 1754-1812                                                                           CD M17
Bap. & Bur 1756-1806                                                             CD M18
Mar 1813-1841 Bap. &Bur 1807-1837                               CD M19

Woodland (St John the Evangelist)
Bap 1735-1837 Bur 1748                                                        CD127

Woodplumpton (St Anne)
Bap 1604-1659, Mar 1604-1657 & Bur 1603-1659        CD27
Bap & Bur 1659-1784 Mar 1660-1783                                CD103